การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ภาษาอังกฤษ

ข้อควรต้องคำนึงถึงในการพิจารณาก่อนซื้อไฟโซล่าเซลล์

ไฟโซล่าเซลล์

ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทั้งเทคโนโลยี การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยมีการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้เกิดการขาดแคลนพลังงานสิ้นเปลืองโดยเฉพาะ พลังถ่านหินที่ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นพลังงานนิวเคลียร์ ถ้าเกิดใช้โดยไม่ระมัดระวัง อาจเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้ ดังนั้นจึงเกิดการผลิตและพัฒนา พลังโซล่าเซลล์ หรือ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฟโซล่าเซลล์

ข้อควรคำนึงถึงในการพิจารณาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ มี 3 ประการ

1. ต้องแน่ใจได้ว่าโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ที่กำลังพิจารณาซื้อนั้น มันเปิดได้ถึงเช้าจริงๆ ข้อนี้บ้างอาจจะบอกโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ของบริษัทนั้นๆเปิดถึงเช้าแน่นอน มีระบบสำรองไฟอย่างนั้นอย่างนี้
แต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองพบว่าในบรรดาผู้ใช้ที่มีปัญหามาถามเรานั้นมีเรื่องนี้เยอะกว่าทุกเรื่อง
ส่วนใหญ่ที่เราพบปัญหามักมาจากสาเหตุดังนี้
– การคำนวณ คือไม่เข้าใจระบบโซล่าเซลล์ที่ถูกต้อง ทำให้คำนวณผิดในเรื่องของขนาดโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ที่เหมาะสม ขนาดหลอดไฟและขนาดกำลังไฟที่ใช้แต่ละวันไม่ถูกต้อง เรื่องเหล่านี้มีมากที่สุดเนื่องจากช่างที่มาทำโคมไฟถนนโซล่าเซลล์นั้นโดยมากเป็นช่างที่มาจากการทำไฟส่องถนนทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้า 220V. ซึ่งมันต่างกันในเรื่องวิธีคิดโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างที่เราเห็นและเท่าที่นึกได้ เช่น บนเกาะพีพี ไฟถนนโซล่าเซลล์ที่นั่น 100 กว่าต้นใช้ไม่ได้ทั้งเกาะ ก็ด้วยสาเหตุนี้
– การเลือกใช้อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ คือคำนวณถูกแต่ใช้ของไม่มีคุณภาพ เช่น การประหยัดต้นทุนโดยเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ราคาถูกแต่ไม่ได้มาตรฐาน และเลือกใช้แบตเตอรี่แทนที่จะใช้แบบ Seal Lead ซึ่งไม่ต้องเติมน้ำและทนต่อสภาพอากาศแต่กลับไปใช้แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน Solar Control Charger
2. ความสว่างของหลอดไฟ โดยเฉพาะโคมไฟถนน LED
3.ชนิดของหลอดไฟ มีผลมากกับการใช้งานในระยะยาว ถ้าคำนึงถึงเรื่องการบำรุงรักษา การต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ ข้อนี้น่าคิด ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ จะจำหน่ายทั้งโคมไฟถนนแบบ LED และโคมไฟถนนแบบ FL (Fluorescent) ก็ตามแต่เราฟันธงได้เลยว่านับจากนี้ไปจนถึงในอนาคตโคมไฟถนนไม่ว่าจะเป็นแบบโซล่าเซลล์หรือแบบ 220V .ที่ใช้ไฟบ้านก็ตามจะต้องค่อยๆ ถูกเปลี่ยนไปเป็นระบบ LED ทั้งหมด มันก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือแบบกระติกน้ำที่สุดท้ายจะหายไป หรือเหมือนฟิลม์ถ่ายรูปที่จะถูกแทนที่ด้วยกล้องดิจิตอล ฯลฯ โลกเรากำลังเปลี่ยนไปครับ สำหรับหลอดชนิดอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง เช่น หลอดตะเกียบ 12Vdc. ที่มีผู้นำมาใช้ทำไฟถนนโซล่าเซลล์ หรือแม้กระทั่งหลอดฮาโลเจนก็ยังมีผู้นำมาใช้ เช่น เกาะพีพี อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่ เป็นการออกแบบที่ผิดพลาดเอามากๆ เพราะหลอดตะเกียบที่เป็น DC นั้น อายุการใช้งานสั้นมาก มันไม่ได้เหมือนหลอดตะเกียบที่ใช้ตามบ้านนะครับ คงได้ขึ้นไปเปลี่ยนหลอดกันเพลิน บางท่านก็แก้ปัญหาโดยการใช้หลอดตะเกียบ 220V แต่ใช้ Inverter เข้ามาช่วยอีกอันนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่

แนวทางการคัดเลือกระบบไฟโซล่าเซลล์

จะต้องเลือกระบบตามวัตถุประสงค์การใช้งาน จากนั้นจึงหาค่าตัวแปร ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสมซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้คือ
– หาค่ากําลังของวัตต์ไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องการออกแบบแผงไฟโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการประมาณคํานวณ จาก ภาระงานกําลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ทุกๆชนิดรวมกันหรือปริมาณที่ต้องการเชื่อมต่อกับสายส่ง ทำให้เกิดค่ากําลังวัตต์ชั่วโมงต่อวัน (Wh/d) หาค่าเป็นกําลังวัตต์ต่อวัน (W/d)เพื่อนําค่าที่ได้ไปใช้หาค่าอื่นๆต่อไป เช่น อินเวอร์เตอร์ของตัวแบตเตอรี่ แผงโซล่าเซลล์ หรือจะหาค่าของกําลังวัตต์ต่อเดือน (W/m) ในกรณีต้องการหาค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเดือน เพื่อการเปรียบเทียบราคาของค่าหน่วยไฟ โซล่าเซลล์กับระบบไฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้า และ ในการหาค่ากําลังไฟฟ้าวัตต์สูงสุดนี้จะต้องเป็นระบบไฟฟ้า ชนิดเดียวกัน และการออกแบบระบบไฟฟ้า

ในการใช้งานสามารถเลือกได้ 2 ระบบ คือ การเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งปัจจุบันนิยมเลือกใช้แรงดันไฟฟ้า 12V ซึ่งมี อุปกรณ์ใช้งานได้มากแต่ อาจจะออกแบบให้ระดับแรงดันไฟฟ้าตามที่ต้องการได้เช่นขนาด 24 V หรือ 48 V ก็ได้

การใช้ไฟฟ้ากระแสสลับประเทศไทยใช้ระดับแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 220 V 50 Hz ซึ่งมีความสะดวกสามารถหาอุปกรณ์ต่อได้ง่ายหรือสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้ การออกแบบและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับระบบแผงโซล่าเซลล์ เล็กสําหรับติดตั้งบนหลังคาบ้านเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ให้มีปริมาณของกําลังไฟฟ้าให้เพียงพอต่อกำลังการใช้ไฟฟ้าในบ้าน แต่ต้องไม่มากเกินกว่าความจําเป็น เนื่องจากจะทําให้ระบบผลิตพลังงานจากโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์แพงเกินกว่าความเป็นจริง

การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมสําหรับใช้ที่บ้านสำหรับติดตั้ง ไฟโซล่าเซลล์ การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์ นั้นมีข้อจํากัดการใช้งานเนื่องจาก ระบบการผลิตจะได้รับพลังงานในตอนกลางวันเท่านั้น จึงต้องมี อุปกรณ์การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานในตอนกลางคืน หรือ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้แบตเตอรี่ ระบบพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ยิ่งมีระบบซับซ้อนหรือมีอุปกรณ์ต่อพวงมาก ขั้นตอนก็จะทําให้มีการสูญเสียค่าพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เช่น หากต้องการใช้ไฟฟ้าแรงดัน 220 โวลต์ ก็จะต้องใช้อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ แปลงระบบไฟฟ้าก่อนจึงจะใช้งานได้และอุปกรณ์ ก็จะมีค่าสูญเสียภายใน 10-15% ซึ่งถือได้ว่ามีค่ามากสําหรับระบบการผลิตขนาดเล็ก วิธีการที่ดีและประหยัด

Comments are closed.